Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

RODO

 

Klauzula informacyjna

Pozostając Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator), a realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – dalej RODO Kancelaria informuje, iż:

  • w przypadku otrzymania od Państwa informacji stanowiących dane osobowe Administratorem pozostaje notariusz Ewa Montowska prowadząca Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Długiej 31/4, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515-815-500;
  • otrzymane dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją czynności notarialnych, podejmowanych na Państwa życzenie, na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności celem realizacji obowiązków notariusza przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm., ale także innych ustaw;
  • działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na notariusza obowiązki prawne związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO);
  • Administrator w zakresie realizacji obowiązków prawnych będzie przekazywał Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, urzędom skarbowym);
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności notarialnej, w związku z którą otrzymano dane;
  • przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie w jakim da się to pogodzić z przepisami ustawy Prawo o notariacie, a także ograniczeniami wynikającymi z RODO;
  • informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w związku z obowiązującymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) przeprowadzenia czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Administratorowi uniemożliwia zrealizowanie czynności notarialnych;
  • przetwarzane dane nie będą podstawą do podejmowania w sposób zautomatyzowany decyzji. Dane nie będą służyć do profilowania, jak i nie będą transferowane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: notariusz@bydgoszcz.com;
  • w przypadku zastrzeżeń związanych z działaniami Administratora, dotyczącymi Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.