Czynności notarialne

Kompetencje zawodowe notariusza, jego status prawny oraz zasady funkcjonowania kancelarii notarialnej są uregulowane ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U.2019.540).  

Notariusz, działając jako osoba zaufania publicznego, jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, podjęte przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz realizuje czynności notarialne m.in. poprzez sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów czy też spisywanie protokołów.

Notariusz obowiązany jest także zachować w tajemnicy okoliczności, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie wykonywania swoich uprawnień korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii notarialnej. Wyjątkowo czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu (np. szpital, mieszkanie strony), musi jednak za tym przemawiać charakter tej czynności lub jej szczególne okoliczności.

Katalog czynności notarialnych możliwych do zrealizowania w Kancelarii:

– dotyczących obrotu nieruchomościami oraz spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali

 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy darowizny nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy zamiany nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • warunkowe umowy sprzedaży,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umów zobowiązujących,
 • przekształcenia spółdzielczych praw,
 • umowy określające sposób korzystania z rzeczy wspólnej,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy powierniczego nabycia własności, 
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości oraz oświadczenia o przyjęciu ofert,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu,
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu

– dotyczących majątkowych stosunków małżeńskich oraz wykonywania władzy rodzicielskiej

 • umowy modyfikujące  wspólność majątkową małżeńską,
 • umowy z zakresu majątków małżonków, w tym dotyczące podziału majątku wspólnego,
 • ugody odnoszące się do sfery prawa rodzinnego,
 • oświadczenia przedstawicieli ustawowych wyrażające zgodę na wyjazd poza granice RP małoletniego dziecka,

– dotyczących spraw spadkowych

 • testamenty
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów,
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • umowy działu spadku,
 • umowy zbycia spadku,
 • czynności związane z zarządcą sukcesyjnym,

– dotyczących działalności spółek kapitałowych i osobowych oraz fundacji

 • umowy związane z powstaniem, funkcjonowaniem, rozwiązaniem/likwidacją,
 • akty założycielskie, statuty,
 • protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
 • protokoły zebrań zarządów, rad nadzorczych,
 • oświadczenia o objęciu udziałów/akcji,
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji, 
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę,

– pozostałe czynności

 • akty ustanowienia hipotek,
 • oświadczenia o zwolnieniu nieruchomości spod obciążeń,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy najmu, w tym najmu okazjonalnego,
 • umowy dzierżawy,
 • akty poddania się egzekucji
 • umowy przejęcia długu,
 • umowa o rentę,
 • umowy przelewu wierzytelności,
 • protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, 
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych oraz danych na informatycznym nośniku danych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
 • protokoły stawiennictwa/niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie, 
 • protokoły stwierdzające przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne (w tym protokół z treści strony internetowej, protokół odczytania SMS),
 • sporządzanie poświadczeń, protestów weksli i czeków, deklaracji wekslowych,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokumenty

Przed dokonaniem czynności notarialnej najlepiej mailowo bądź telefonicznie skontaktować się z Kancelarią, celem uzyskania indywidualnej informacji w przedmiocie rodzaju dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia stosownej czynności.

Wszelkie wyjaśnienia w zakresie planowanej czynności notarialnej udzielane są nieodpłatnie.

Koszty

Notariuszowi za dokonanie poszczególnych czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, ustalane w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2018.272).

Usługi notarialne są opodatkowane podatkiem od towarów i usług wynoszącym aktualnie 23 %, w związku z czym do pobieranej taksy notarialnej każdorazowo doliczany jest podatek VAT.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 

Charakter niektórych przeprowadzanych w Kancelarii czynności notarialnych nakłada na notariusza obowiązek pobrania na rzecz Skarbu Państwa stosownych pieniężnych danin publicznych. Są to podatki (t.j. podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnych opłat sądowych oraz podatków.